مرحوم استاد الفت په خپل كور كې „دعزيز خان كڅ“

 

د ارواښاد الفت پلرنى هديره د عزيز خان په كڅ كښې

 

د استاد الفت هديره

 

د مرحوم الفت صاحب مزار د عزيز خان په كڅ كښې

 

د استاد الفت كور د لغمان د عزيز خان په كڅ كښې

 

د ارواښاد استاد الفت كور د كابل په څلورمه كارته كښې

 

په كابل كښې د دارالامان قصر